Summer's End/Sommarslutt

Greetings Earthlings (I assume all of you are Earthlings at least),

Welcome back to my site! As you may have noticed, I’ve revamped it a bit to fit in with my current situation - I don’t live or study in Bergen any more so having my website say as such is a bit wrong really.

I thought I’d write one more “what’s happening in my life” blog before I start trying writing a new style of blog post. I’ve decided I’d like to write the occasional opinion piece on the state of the world, though I’ll try to keep politics to a minimum, since I know that’s often a point of contention. You can expect to hear about my thoughts on climate change (it’s real, and it’s our fault), life as a final year student, culture shock, languages, and all sorts of other things. Maybe I’ll do a film review every now and then. We’ll see.

Once I came back to the UK, I had a bit of a rest. It was weird seeing people driving on the wrong side of the road, and how cheap everything suddenly was, but it wasn’t anything I hadn’t seen before. Finding things that cost less than £1 and that aren’t the cheapest option is just… crazy in my head, even though I know it’s completely normal and not weird at all. Alcohol prices shock me every time too.

Of course, being me, I returned to Norway only a month after I’d left. Mannskoret Arme Riddere, my choir, had our semesterly general meeting, and I wanted to go. Not only did I want to see my friends again, but I wanted to have a say in the choir’s future. Democracy is important in all its forms. It was a great time, with a lot of good friends, good food, good times, and good beer. Singing all the songs again was a joy. Most of all I enjoyed seeing people, since people are what makes a place home. MAR has been one of the best things that has happened to me, and I will never not love everyone who made my time in Bergen what it was.

Once that trip was over, it was time for the family holiday to Cornwall. We went to a barn conversion a few minutes outside of Newquay, and it was a great locale for exploring, enjoying the summer weather, and being together as a family. It was the first holiday we’ve taken in years where all 6 of us managed to go along, and that made it really quite special. Tim and Jonathan (my brothers) arrived/left late/early, but that didn’t matter - we still had 4 days with all of us. We went to the beach multiple times, met some new family members (new for me, at least!), went to Tintagel Castle, and went on a few good walks. The memories that stand out most for me were going swimming in the sea and getting punched by it in the face, almost getting blown off the cliff at Tintagel, going to the zoo, and playing board games in the kitchen. I’m lucky to have such a wonderful family! I’ve attached a couple of selfies where you can see us at the Eden project and Tintagel, as well as one of all six of us before Tim and Jonathan left. Sorry Tim, couldn’t find one with you with a good facial expression at the castle…

I’ve now moved back to Southampton, and into a house with some coursemates and a couple of other new people. My room is HUGE, and I can fit everything in the storage space I have without needing to use the floor! I can already tell just from where I’m living that this year will be a good one, and am really looking forward to seeing everyone again. I’ve got a lot on my plate with my thesis and being the Musical Director in Jazzmanix, the University Pop and Gospel Choir, so it’s all hands on deck.

Best of luck to everyone else who has a new start ahead of them!

AJR

—————————————————————————————

God dagen jordlingar! (I det minste går eg ut frå at alle dokker kjem frå Jorda),

Velkommen tilbake til nettsida mi! Som du kanskje har lagt merke til har eg endra ting litt sånn at det viser kor eg er i livet no, og ikkje der eg var for eit år sidan. Dessverre bur eg ikkje lenger i Bergen, og det må speglast.

Eg meinte eg skulle skrive ein innlegg til om livet mitt og kva eg gjer før eg begynner med ein ny type innlegg. Idéen er å ta opp nokon greier som hender i verda og seier litt om meininga mi, men eg vil ikkje seie for mykje om politikk. Han er ganske skiljande, og det er ikkje noko eg er så stor ein fan av. Dokker kan vente å høyre kva eg synest om klimaendring (det skjer, og det er vår skyld), liv som ein student i fjerde år, kultursjokk, språk og mange andre slags ting. Det er òg mogleg at eg meldar filmar no og då. Vi får sjå.

Då eg kom tilbake til Storbritannia, kvilte eg litt. Det var nokså pussig å sjå folk køyre på feil sida av vegen, og kor billig alt plutseleg var, men det var ikkje noko eg ikkje hadde sett før. Det er enno litt crazy å finne ting som kostar mindre enn 10kr og ikkje er billigast, sjølv om eg veit det er heilt vanleg! Alkoholprisane er litt sjokkerande óg.

Så klart kom eg tilbake til Noreg berre ein månad etter eg var faren - eg er meg! Mannskoret Arme Riddere hadde generalforsamlinga vår, og eg måtte drage. Eg ville ikkje berre sjå vennane mine igjen, men eg ville røyste om korets framtid. Demokrati er kjempeviktig i alle formene sine. Det var utmerka, med mange gode kompisar, god mat, gode tider og godt øl. Det å synge alle songane igjen var ein glede, men den største gleden var å sjå folk igjen, sidan dei er kva gjer ein stad til ein heim. MAR har vore ein av dei beste tinga som har hendt meg i livet, og eg skal aldri ikkje vere glad i alle som har gjorde tida mi i Bergen det som det var.

Etter den reisen var det på tide at familien skulle drage til Cornwall. Vi budde i ei omforma løe somme få minutt utanfor Newquay, og det var eit flott område å utforske, nyte sommarvêret, og vere i lag som ein familie. Det var den første ferien vi har tatt i åresvis der alle 6 av oss har greidd å bli med, og det gjorde han til noko veldig særeigen. Tim og Jonathan (brørane mine) kom fram/drog seint/tidleg, men det hadde ikkje noko å seie - vi hadde framleis 4 dagar med alle rundt bordet. Vi for til stranda fleire gongar, traff somme nye familiemedlemmar (nye for meg, iallfall), drog til Tintagel (eit audt slott), og gjekk på fine turar. Minna som står framst i hugen var då vi sumde i sjøen og eg blei banka i ansiktet av ei bølge, då vi nesten var blåste over bergkanten på Tintagel, dyrehagen, og brettspel på kjøkkenet. Eg er utruleg heldig å har ein så vedunderleg familie! Under kan dokker sjå bilete av oss på The Eden Project og Tintagel, i tillegg til eit bilete av alle 6 av oss rett før Tim og Jonathan køyrde avgarde.

No har eg flytta att til Southampton, og inn til eit hus med nokre fellesstudentar i geofysikk og eit par andre nye menneske. Rommet mitt er ENORMT, og eg kan passe alt i skapa mine utan å måtte bruke golvet! Allereie ser eg for meg at i år blir fantastisk, berre frå der eg no bur. Eg må skrive masteroppgåva mi medan at eg er dirigent i universitetets pop- og gospelkor, så har eg mykje å sjonglere - eg strever hardt!

Masse lykke til til alle som har ein ny start framfor dei!
AJR

At the Eden Project / På The Eden Project

At the Eden Project / På The Eden Project

Not flying off the cliff at Tintagel / Ikkje flygande over bergkanten på Tintagel

Not flying off the cliff at Tintagel / Ikkje flygande over bergkanten på Tintagel

My amazing family / Min vedunderleg familie

My amazing family / Min vedunderleg familie

Andrew RabbittComment